Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Πάρε προσφορά & βρες τον αρμόδιο μηχανικό!

Τι είναι η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης;

Η άδεια δόμησης ή αλλιώς οικοδομική άδεια είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τη σύνταξη διαφόρων μελετών και έκδοση εγκρίσεων από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στην οποία αναφέρονται τα μετρικά στοιχεία του κτίσματος, όπως η μορφή, οι διαστάσεις, ο όγκος, καθώς και η θέση του στο οικόπεδο. Ισχύει για 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της.

Μελέτες που συνοδεύουν την άδεια δόμησης:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Μελέτη Καύσιμου αερίου
 • Μελέτη Πυροπροστασίας
 • Διάφορες εγκρίσεις
 • Αρχαιολογία
 • Βεβαίωση ασφαλτόστρωσης από Δήμο
 • Βεβαίωση κοπής δέντρων (εφόσον υπάρχουν)
 • Έγκριση αεροπορίας
 • Βεβαίωση αρίθμησης οδού από Δήμο
 • Εγκρίσεις ΔΕΗ (εφόσον απαιτούνται)
 • Έγκριση Εταιρείας Αερίου (εφόσον απαιτείται)

Πότε απαιτείται η άδεια δόμησης;

Η οικοδομική άδεια απαιτείται για οποιαδήποτε ενέργεια δόμησης. Ενδεικτικά:

 1. Ανέγερση, επισκευή ή προσθήκη χώρων/κτιρίων
 2. Κατεδάφιση κατασκευών
 3. Εκσκαφές και διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση
 4. Τοποθέτηση ικριωμάτων

Έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης

Για την έγκριση Δόμησης (πρώτο στάδιο) υποβάλλονται στην υπηρεσία δόμησης τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη.
 • Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους μηχανικούς.
 • Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα .
 • Διάγραμμα δόμησης.
 • Εγκρίσεις άλλων φορέων που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου.
 • Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών (υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ κ.ά.), σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο.
 • Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.
 • Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
 • Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Έγκρισης Δόμησης.
 • Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Για τη χορήγηση Άδειας Δόμησης (δεύτερο στάδιο), υποβάλλονται στην υπηρεσία δόμησης τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση για Άδεια Δόμησης, μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
 • Μελέτη πυροπροστασίας.
 • Μελέτη καυσίμου αερίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
 • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
 • Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!